NESOs Lederskole 2023 2024

Eget lederutviklingsprogram for Nord Norsk entreprenørbransje


Når vi først skal gjøre det - så gjør vi det ordentlig!!

Teksten over var kjenningsmelodien for vårt lederutviklingsprogram som er gjennomført to ganger tidligere. Det var lederen - som deltager - som stod i fokus, og for å få kvalitetssikret utviklingsprosessen fikk hver deltager tildelt egen coach som fulgte deltageren gjennom hele programmet - et program som ikke fokuserer på skriftlige oppgaver men som i stedet tar utgangspunkt i hver deltaker og deres behov for utvikling.


Ny klasse i 2023 - delfinansiering for NESOs medlemmer

Over 50 deltakere fra hele landsdelen har  tidligere gjennomført klasser ved vårt lederutviklingsprogram. Vi er nå klare for å tilby oppstart av ny klasse våren 2023. Som tidligere har styret i NESO prioritert "ledelse" for medlemsbedriftene og har derfor besluttet å delfinansierer deltakelsen for medlemsbedriftene med NOK 50.000 pr.deltaker. I utgangspunktet er rammen en deltaker pr.bedrift - men dersom det er ledig plass kan en søke om å få delfinansiert flere deltakere i dette programmet. 

Fokus i programmet

Det er rollen som leder vi setter fokus på, med alle de utfordringer og dilemmaer lederen møter hver dag - det å ikke ha tid til viktig oppgaver, lede mennesker og skape motivasjon, sette mål og følge opp medarbeidere og aktiviteter, fokus på sikkerhet, helse og miljø, rolleavklaring mellom styret og leder, økonomistyring og kontroll, anbudsarbeide, kunder og markedsarbeid, og mange flere viktige tema.

Gjennom en kontinuerlig prosess som er tilpasset deg som deltager ut fra den virkelighet du arbeider og lever i, vil vi skape det beste grunnlag for reell utvikling i din lederrolle. Vi sier "God fornøyelse" !!


Hva sier tidligere deltakere ?

 


Eirik Kivijervi - Daglig leder, ULF KIVIJERVI AS

«Topplederskolen til NESO gav en unik innsikt for meg i mine egne styrker og svakheter som leder. Som toppleder er din viktigste oppgave å utnytte potensialet og egenskapene i egen organisasjon.

Topplederskolen gav meg også en meget god innsikt, både teoretisk og praktisk, i hvordan man kan utøve godt lederskap. Topplederskolen er en særdeles verdifull arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging.»

 


Patrik Bones Olsen - Daglig leder / CEO, Visinor AS

"NESOs topplederskoleprogram ga meg tilbakemeldinger som leder over en lengre tidsreise.De fleste kurs og opplæringsprogram går over kort tid, men lengden og tyngden ga meg et bedre nettverk og gjorde meg som leder mer rustet for mine oppgaver.

Topplederskolens omfattende nettverk binder nordnorsk byggebransje sammen.

 

Faglig ledelse 


Rune Frøyslie, programleder og coach - Trollfjord Consulting & de 4 search & Consult AS

Lederbakgrunn gjennom mange år - bla annet som Adm.direktør Telenor Financial AS, Adm.direktør Storbyguiden AS, Regiondirektør Storebrand, Direktør If skadeforsikring, Adm.direktør Eldomiz AS. Utdannet bachelor økonom/revisjon fra 1986, med påbygging i investering og finans. SIden 1995 studert coaching og ledelse, internasjonalt akkreditert coach hos IFC. Rune arbeider med leder- og organisasjonsutvikling med fokus på tema som - coaching i lederrollen, verdibasert organisasjonskultur, prestasjonsledelse, målstyring og strategisk ledelse.

Rune er programleder for NESOs Lederskole. 

 

Samlingsdatoer for NESOs Lederskole

1: 5-7 september Trondheim "Jeg som leder"
2: 5-7 desember Bodø "Hvordan lede andre mennesker"
3: 5-7 mars 24 Tromsø "Eierskap og ledelse"
4: 11-13 juni 24 Bodø "Vi former bedriftskulturen"
5: 3-5 september 24, "Svolvær" Strategisk ledelse - bedriftsutvikling i et langsiktig perspektiv"
6: Ny samlingsdato kommer etter dialog med klassen, november/desember 24
     

 

Ordinær skoleavgift:  NOK 136.000
Medlemmer i NESO: NOK 86.000 (NESO delfinansierer 50.000 kr pr.deltaker) 

Samling 1

Jeg som leder

I denne første samlingen vil vi konsentrere oss om håndverkeren, og i mindre grad verktøyene. I troen på at bruken av verktøy ikke blir mer effektiv en håndverkerens evne til å velge riktig verktøy, og bruke dem på den riktige måten. Kierkegaard, den danske filosofen, har i et av sine mange verk uttalt at ”For å hjelpe en mann fra et sted til et annet, må du først finne ham der hvor han er”. Dette er ganske dekkende for tenkningen bak første samling. Det vil også være beskrivende for senere samlinger hvor det Å lede andre mennesker er tema.
StedFraTil
Trondheim05.sep 202307.sep 2023

Samling 2

Hvordan lede andre mennesker

Når første samling satte fokus på Lederen selv, skal andre samling ha ”Lede andre mennesker” som sin røde tråd. Utfordringene og dilemmaene er mange; ”Har ikke tid; Er mer fagmann og mindre leder; De andre må da kunne løse dette selv; Må jeg bruke så mye tid på folkene; Det er da ingen barnehage; Når skal vi få tid til å gjøre forretning…osv”.  Dette og mange, mange andre fortvilte utsagn fra ledere som ikke kom i forkant i lederrollen – som Menneskeleder. 
StedFraTil
Bodø05.des 202307.des 2023

Samling 3

Vi former bedriftskulturen verdibasert

Vi skal repetere, få oversiktsbilder på plass, dele erfaringer fra de første rundene med gjennomføring av dette i bedriftene, og vi skal trene, trene og evaluere, og lære gjennom å selv oppleve hva dette er. Så skal vi sette dette inn i en større sammenheng – 
Bedriftskultur. Hva der det og hvordan utvikles det – eller hvordan du som toppleder tar ansvar for at det utvikles. Dette blir en god måte å se helhetsbildet på, hvor vi setter ledelsesverktøyene inn i en ramme av Bedriftskultur.  
StedFraTil
Tromsø05.mar 202407.mar 2024

Samling 4

Risikostyring; ledelse gjennom styring og kontroll

Hovedtemaet på denne samlingen er – Risikostyring og Ledelse gjennom styring og kontroll. I en virksomhet hvor risikoen henger tett sammen med styring av prosjekter og produksjon,  er det nødvendig å ha styringssystemer og rutiner på plass. Men hvis lederne ikke følger opp disse og tar konsekvensene blir systemene unyttige.
StedFraTil
Bodø11.jun 202413.jun 2024

Samling 5

Strategisk ledelse - bedriftsutvikling i et langsiktig perspektiv

En strategi er en plan for handlinger med hensikt å nå et spesifikt mål. Ordet kommer fra gresk «strategia» som har betydningen «generalkunst», eller «hærføring». I dag brukes begrepet om langsiktig planlegging generelt, særlig når det er snakk om planer for å oppnå bestemte mål, og det skiller seg dermed fra begrepet taktikk. Beskrivelsen strateg blir gjerne brukt om en person som har utført hensiktsmessige handlinger og valg for å nå et mål. Vi startet i forrige samling med strategi som begrep, denne gangen skal vi jobbe oss grundig inn i hvordan du kan få strategi til å bli effektivt i din virksomhet. Det handler ikke om lange dokumenter – det er Målrettede Handlinger vi er ute etter.
StedFraTil
Svolvær03.sep 202405.sep 2024

Samling 6

Tid og tydelighet - Travelhetens sløvhet og øyeblikkets tyranni

Livet leves forlengs, men forstås baklengs – er den danske filosofen Søren Kierkegaards livsanskuelse. I alle utviklingsprosesser må vi innom dette – å se tilbake, reflektere, forstå hva vi fikk til, hva som gjorde det mulig, hva vi ikke oppnådde og hva som hindret oss.

Denne samlingen vender tilbake til det personlige lederskapet; Å lede andre er fundamentert på evnen til å lede seg selv. Viljen velger virkelighet – er tittel på en interessant bok utgitt av Lars Wiberg i 1981, setter lyset på viljen som det sentrale i hva man ønsker å oppnå.
StedFraTil
TENTATIV DATO blir justert03.des 202405.des 2024