NESOs BIM-skole klasse 3

NESOs BIM-skole er en samlingsbasert opplæringsmodell som utdanner fagpersonell med en helhetlig forståelse av digital samhandlende byggeprosess. To av samlingene gjennomføres digitalt og tre samlinger gjennomføres fysisk / klasserom. 


Gjennom 5 samlinger a 3x4 og 2x5  dager - pluss hjemmearbeid og arbeidskrav i form av egne opplæringsprosjekter - vil kandidatene utvikle kunnskap til å kunne modellere bygninger og bygningskonstruksjoner samt utføre og lede de digitale prosessene i form av tverrfaglig samhandling så vel som i egen bedrift med digitale hjelpemidler. I dag stiller en rekke byggherrer krav om tverrfaglig BIM-kompetanse i prosjektene. NESOs BIM-skole vil tilføre bedriftene kompetanse og dokumentere kunnskaper for å samhandle og utføre prosjekter i BIM. 

For å sikre at deltakerne har nødvendige forkunnskaper og unngå "strekk i laget" har vi lagt opp til et digitalt instruktørstøttet forkurs på ca 30 timer hvor deltakerne vil fokusere på nødvendige kunnskaper i modellering. Deltakerne vil ved påmelding få tilgang til forkurset.

Tverrfaglig samhandling gir gevinster
Ved å modellere, kjøre tverrfaglige sammenstillinger, analysere og simulere bygningsmodellene på prosjekteringsstadiet, kan man prosjektere raskere, og luke ut feil før noe i det hele tatt bygges, og de samme 3D-modellene kan brukes som kostnads- og samhandlingsgrunnlag i byggefasen, og i innledende planfase danne grunnlag og dokumentasjon for tekniske og finansielle vurderinger, og senere markedsføring og salg. Med visualiserte, virkelighetsnære digitale modeller, plassert i en tilhørende terrengmodell, har man det beste beslutningsgrunnlag for alle faser i et prosjekts levetidsperspektiv. Dette gir både høyere kvalitet og rimeligere prosjekter. 

BIM i bygg- og anleggsbransjen har forandret måten for hvordan dokumentasjon utarbeides.
Gode 3D-modeller er viktige for å kunne overføre informasjon effektivt fra de som prosjekterer, til de som skal utføre arbeidet. Internasjonale standarder som IFC sikrer at informasjon ikke går tapt i planprosessen mellom aktørene. BIM innebærer derfor en helhetlig tankegang der tverrfaglig modellering utføres ved hjelp av datateknologi som fremstilles i et 3 dimensjonalt miljø.  

Hovedmålsetning for skolen

 1. Det skal bygges en BIM relatert allsidig digital kompetanse hos deltakere slik at de er i stand til å utnytte dette i egen bedrift med tanke på implementering, samhandling, prosess og videreformidling
 2. Deltakerne skal få opplæring i praktisk bruk av bransjens mest brukte digitale verktøy, samt innføring i BIM-teori, BIM krav og relevante styringsdokumenter
 3. Deltakere skal sitte igjen med ett overblikk og en kompetanse som gjør de i stand til å lede en digital prosess fra start til slutt i prosjekter

 

Etter fullført BIM-skole vil deltakerne være bedre i stand for å utføre arbeidsoppgaver innenfor fagområdene 3D-modellering av bygningskonstruksjon, tverrfaglig samhandling i en BIM og kvalitetssikring av digitale bygnings- /installasjonsmodeller. De vil også være bedre rustet for å tilfredsstille  krevende kundekrav fra f.eks statsbygg, forsvarsbygg, statens vegvesen m.fl

 


Målgruppe
Alle personer og roller i en bedrift som kan ha nytte av en 3D modell, Personer med ansvar for BIM og digitalisering i bedriften / prosjekter. Deltakerne kommer trolig fra funksjoner som BAS, formann, prosjekteringsleder, tekniker, annlegsleder, trainee mm


Skoleavgift
Ordinær skoleavgift: NOK 64.000

Rabattstige for medlemmer i NESO:

Første deltaker:    10 % rabatt
Andre deltaker:     15 % rabatt
Øvrige deltakere:  20 % rabatt 

Har du spørsmål
Vår Faglig ansvarlig - Prosjektleder Mats Johansson NESO mob 906 15 772 / mats@neso.no svarer kjapt på dine henvendelser

 Andre opplæringstilbud:

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


Samling 1

Forskurs og oppstart BIM skole:

Digitalt oppstartsmøte ca 2 timer

Agenda BIM skole:

 • Hvem er vi
 • Innhold
 • skoleløp og regler
 • spørsmål og svar

Agenda BIM skole Forkurs:

For å gi kandidatene et så godt grunnlag som mulig for å være i stand til å fullføre NESO`s BIM skole på en god måte, samt unngå "strekk i laget" ved oppstart er det slik at vi gjennomfører et forkurs med innlevering og godkjenning for å kunne starte på BIM skolen. 

Elevene får ca 4 uker på seg hvor de skal gjennom grunnleggende modellering i Revit og ArchiCAD, dette arbeidet utføres som hjemmearbeid og skal leveres og godkjennes før man kan starte på samling 1 på BIM skolen. Forkurset estimeres til ca 20/25 timer. NESO står for digitale bøker og lisenser. I BIM skolen jobber vi i all hovedsak med 3D modeller, det at elevene har forkunnskap i hvordan disse modellene produseres vil gi et betydelig bedre utbytte av skolen og forenkle samarbeidet mellom elevene. 

 • Oppstarts informasjon
 • læremateriell
 • lisenser
 • mm
StedFraTil
Digitalt23.mai 202223.mai 2022

Samling 2

Målet for samlingen:

 • Kandidaten skal beherske koordinering og sammenstilling av fagmodeller gjennom teori og praksis i georeferering
 • Kandidatene skal få forståelse for modelleringsprosess med tanke på geometri og informasjon i en BIM 
 • Kandidatene skal beherske ulike modelleringsprogram for å kjenne styrker og svakheter ift hva som er mulig og hva som blir levert en BIM koordinator/BIM ansvarlig
 • Forståelse for skoleløp og prosjektarbeid/hjemmearbeid sett i sammenheng med egen utviklingsplan mellom kandidat og nærmeste leder i egen bedrift


Faglig innhold:

 • Georeferering - teori og praksis
 • Revit prosjektoppstart, modellering, berikelse, template og IFC eksporter
 • Revit family
 • Revit informasjonsberikelse og IFC eksporter
 • Dynamo introduksjon
 • Sol/skygge analyser
 • Bluebeam introduksjon


Hjemmearbeid/Prosjektarbeid: (P1)

Mellom samlinger legges det opp til at kandidaten skal bruke x antall timer i prosjektarbeid som er relatert til egen utviklingsplan og bedriftens BIM relaterte utfordringer i hverdagen.  Hjemmeoppgavene er to delt hvor del 1 er gruppearbeid styrt av den aktuelle oppgaveteksten for prosjektet, og del 2 er relatert til egenvalgt problemstilling iht utviklingsplan og bedriftens behov

StedFraTil
Tromsø/Bodø/Trondheim28.jun 202201.jul 2022

Samling 3

Målet for samlingen:

 • Trening i å snakke foran en forsamling, samt kjennskap til andres BIM relaterte problemstillinger, utfordringer og løsninger
 • kjennskap til relevante styringsdokumenter i et BIM prosjekt, samt metoder for effektiv utveksling av BIM relatert informasjon
 • Forståelse for modelleringsprosess med tanke på geometri og informasjon i en BIM 
 • Behersker ulike modelleringsprogram for å kjenne styrker og svakheter iht hva som er mulig og hva som blir levert en BIM koordinator/BIM ansvarlig
 • Kjennskap til muligheter innen BIM på byggeplass


Faglig innhold:

 • Fremføring av P1
 • Archicad prosjektoppstart, modellering, berikelse, template og IFC eksporter
 • Innføring i BIM styringsdokumenter
 • Øvinger i Koordinering og SIMBA
 • Bruk av prosjekthotell og BCF
 • Introduksjon til BIM på byggeplass - "modell i lomma"Hjemmearbeid/Prosjektarbeid: (P2)

Mellom samlinger legges det opp til at kandidaten skal bruke x antall timer i prosjektarbeid som er relatert til egen utviklingsplan og bedriftens BIM relaterte utfordringer i hverdagen.  Hjemmeoppgavene er to delt hvor del 1 er gruppearbeid styrt av den aktuelle oppgaveteksten for prosjektet, og del 2 er relatert til egenvalgt problemstilling iht utviklingsplan og bedriftens behov

StedFraTil
Digitalt15.aug 202219.aug 2022

Samling 4

Målet for samlingen:

 • Trening i å snakke foran en forsamling, samt kjennskap til andres BIM relaterte problemstillinger, utfordringer og løsninger
 • Teoretiske og praktisk anvendbare kunnskaper for modellkontroll og validering av både èn og flerfaglige modeller
 • Teoretiske og praktisk anvendbare kunnskaper i bruk av Solibri for bearbeiding av modeller slik at man kan bruke disse til kontroll og kalkulasjon
 • Kjennskap til verktøy som kan brukes for å produsere salg og markedsføringsmateriell ved bruk av modell, samt kjennskap til prosessen rundt bruken av punktskyer til modell/analyser
 • Kjennskap til relevante BIM krav fra førende/styrende myndigheter, samt innsikt i bruk av VR for befaring og samarbeid 


Faglig innhold:

 • Fremføring av P2
 • Solibri og bruk av regler, klassifiseringer, BCF og ITO for bearbeiding/bruk av modeller iht formål
 • Introduksjon til visualisering ifm salg og markedsføring
 • Introduksjon til TFM som konsept
 • Introduksjon til AR/VR og punktskyskanning

Hjemmearbeid/Prosjektarbeid: (P3)

Mellom samlinger legges det opp til at kandidaten skal bruke x antall timer i prosjektarbeid som er relatert til egen utviklingsplan og bedriftens BIM relaterte utfordringer i hverdagen.  Hjemmeoppgavene er to delt hvor del 1 er gruppearbeid styrt av den aktuelle oppgaveteksten for prosjektet, og del 2 er relatert til egenvalgt problemstilling iht utviklingsplan og bedriftens behov
StedFraTil
Tromsø/Bodø/Trondheim20.sep 202223.sep 2022

Samling 5

Målet for samlingen:

 • Trening i å snakke foran en forsamling, samt kjennskap til andres BIM relaterte problemstillinger, utfordringer og løsninger
 • Kjennskap til modellbasert kalkulasjon gjennom bruk av Holte/Byggoffice, samt metoder for bruk av proprietære formater i kalkulasjon
 • Kjennskap til ulike måter å bruke modell til beregning av mengder i form av byggematerialer og grunnmasser
 • Kjennskap til relevante problemstillinger ang juss og BIM, samt kunnskap om KS av modeller i modelleringsprogram 

Faglig innhold:


 • Fremføring av P3
 • Kalkulasjon ved bruk ac IFC - Holte/byggoffice programvare
 • Solibri utvidet funksjonalitet med klassifiseringer og ITO
 • Bruk av modell til uttak av grunnmasser
 • Forenklet kalkulasjon ved bruk av proprietære formater
 • Introduksjon til MMI
 • Bruk av proprietære formater til KS av modeller
 • Introduksjon til problemstillingen juss og BIM
 • Innføring i alternative prosjekthoteller

Hjemmearbeid/Prosjektarbeid: (P4)

Mellom samlinger legges det opp til at kandidaten skal bruke x antall timer i prosjektarbeid som er relatert til egen utviklingsplan og bedriftens BIM relaterte utfordringer i hverdagen.  Hjemmeoppgavene er to delt hvor del 1 er gruppearbeid styrt av den aktuelle oppgaveteksten for prosjektet, og del 2 er relatert til egenvalgt problemstilling iht utviklingsplan og bedriftens behov
StedFraTil
Digitalt31.okt 202204.nov 2022

Samling 6

------ Eksamen------

Målet for samlingen: 

Kandidaten skal vise at de kan ta i bruk praktiske og teoretiske kunnskaper opparbeidet gjennom BIM skolen. Sluttresultatet skal være en oppgave som i stor grad knytter sammen kunnskapen fra de ulike samlingene og setter dette i system for å kunne gjennomføre et BIM prosjekt fra start til slutt. 

Gjennomføring:

Eksamen er estimert til ca 20 arbeidstimer. Den vil være lik tidligere hjemmearbeid/prosjektarbeid hvor modellen er to delt. Del 1 er gruppebasert og skal fokusere på koordinering og samarbeid i en BIM. Del 2 er individuell og består av oppgaver iht oppgavetekst.

Kandidatene bedømmes og karaktersettes individuelt. 

 • Fremføring av P4
 • Eksamensgjennomføring
 • Evaluering av skoleløp
 • Avslutningsmiddag

Eksamensoppgave presenteres via zoom/teams for forelesere 2-3 uker etter eksamen er gjennomført, hvor også sluttkarakter og eksamenskarakter presenteres den enkelte. 

StedFraTil
Tromsø/Bodø/Trondheim06.des 202209.des 2022