Nye regler om innleie av arbeidskraft fra 1. januar 2013!

25.02.2013 11:18:00
Som mange i bransjen er klar over er det vedtatt nye regler om innleie av arbeidskraft. Reglene trer i kraft 1. januar 2013. Det som har vært diskutert i bransjen (og i media) er hvordan man skal tolke likebehandlingsprinsippet i forhold til lønn.
 

NESO gir nedenfor en kort oppsummering av de nye reglene.

1 Reglene gjelder kun for innleie - avgrensninger

De nye reglene gjelder kun for innleie fra bemanningsbyrå (for eksempel Jobzone eller Adecco). Det må derfor avgrenses mot underentreprise og innleie fra produksjonsbedrift.

2 Hva med løpende kontrakter?

Det er ikke gitt overgangsbestemmelser og reglene gjelder også for løpende kontrakter.

Hvorvidt innleier (bedriften) må betale mer enn før vil avhenge av hva som er avtalt med bemanningsbyrået. I den forbindelse gjør vi oppmerksom på at innleier kan bli solidarisk ansvarlig for lønnen til arbeidstaker (dersom bemanningsbyrået for eksempel betaler for "lite" i forhold til de nye reglene).   Solidaransvarsreglene trer i kraft 1. juli 2013.

Kort oppsummert vil de nye reglene få virkning for all innleie som skjer fra nyttår (uavhengig om det er løpende eller "ny" innleie").

3 Hvilke ytelser er det som skal være gjenstand for likebehandling? Skal lønnen til den innleide være den "samme" som det de fast ansatte får?

3.1 Generelt

Den innleide skal behandles likt på følgende områder:

  • Arbeidstid (lengde, plassering, overtids- og nattarbeid)
  • Pauser og hvileperioder (varighet og plassering)
  • Feriefritid, fridager og feriepenger mv.
  • Lønn og utgiftsdekning
  • Tilgang til felles goder og tjenester hos innleier (med mindre objektive grunner tilsier noe annet)

 

Videre skal innleid arbeidstaker gis informasjon om ledige stillinger i innleievirksomheten på samme måte som andre arbeidstakere.

Pensjon og kollektive forsikringer omfattes ikke av kravet om likebehandling. Det samme gjelder for, personallån, kurs og utdanningsstipender.

3.2 Nærmere om fastsettelse av lønn, arbeidstid mv

Lønn
Den innleide skal ha lønn og øvrige goder som han ville fått hos entreprenøren vedansettelse.

Kort fortalt må man teoretisk "tenke seg" hva den innleide ville ha blitt tilbudt ved ansettelse. I den forbindelse kommer argumenter inn som kompetanse, erfaring mv. Dersom man har erfaring med å ta inn tidligere innleide kan dette være et utgangspunkt for hvordan man fastsetter lønnen og betingelsene.

Problemet kan her være at den innleide først etter en tid vil opparbeide seg erfaring og kompetanse som gjør at han får "samme" lønn som de øvrige ansatte.

Kjørereglene her er ikke 100 % spikret.

NESO har i forhold til vår avtale med Jobzone foretatt en kartlegging hos våre medlemmer (spørreundersøkelser) for å se om de er mulig å fastsette en lønn som kan gjelde generelt hos våre medlemmer. Tilbakemeldingen fra vår samarbeidsparter er at man skal forsøke å lage noen kategorier som eksempelvis kan være slik:

  • Ufaglært/hjelpearbeider
  • Ufaglært med 3 års erfaring i Norge
  • Ufaglært med 5 års erfaring i Norge
  • Ufaglært med 8 års erfaring i Norge
  • Faglært med norsk/skandinavisk fagbrev

 

NESO vil over nyttår komme med nærmere informasjon i forhold til vår avtale med Jobzone.

Som det fremgår ovenfor er det ikke "lett" å foreta en riktig plassering av lønnen til den ansatte.

Kort oppsummert skal man behandle den innleide "likt" med andre sammenlignbare ansatte hos entreprenøren. Dette kan bety at lønnen skal være den samme som Per i firmaet har. Det kan i enkelte tilfeller bety at lønnen skal være en annen. Det må i så fall være saklig begrunnet ut fra kompetanse, erfaring mv.

Arbeidstid
Lovens hovedregel er 40 timers arbeidsuke. I bransjen er det mange som opererer med 37,5 timers arbeidsuke. Det nevnes her at 37,5 følger av fellesoverenskomsten for byggfag (FOB), som mange bedrifter følger og er bundet av (organiserte eller direkteavtaler).

Her gjelder også prinsippet om at man må se på hva som "ville blitt avtalt" dersom den innleide hadde blitt fast ansatt. Dersom for eksempel den innleide er bosatt i utlandet (for eksempel Polen) og fortsatt ønsker å bo der må man vurdere hva ordningen ville vært om han ble fast ansatt (turnusordning?).

Oppsummering
Oppsummert er det (dessverre) ikke noe fasitsvar på hva lønn og øvrige betingelser vil være for innleide fremover. Bakgrunnen for dette er at bedrifter er forskjellige og har ulike betingelser for sine faste ansatte.

Når det gjelder vår avtale med Jobzone og de som foretar innleie gjennom dem, vil vi komme med nærmere informasjon over nyttår.

4 Hvem har ansvaret for at den innleide "likebehandles"?

Det er bemanningsforetaket som skal sørge for at den innleide har "riktige" betingelser i form av lønn og øvrige arbeidsvilkår.

For at bemanningsforetaket skal kunne klare å fastsette dette må entreprenøren gi tilstrekkelige opplysninger.

Selv om bemanningsforetaket er den som skal sørge for riktig lønn og betingelser har innleier (entreprenøren/bedriften) et solidarisk ansvar. Solidarisk ansvar innebærer at den innleide arbeidstakeren kan fremme lønnskrav (og krav om feriepenger) mot innleier.

Disse reglene trer i kraft 1. juli 2013.

Solidaransvar har entreprenører også i dag etter allmenngjøringsloven (særegent for bygg og anleggsbransjen). Dette ansvaret gjelder dog kun i forhold til minstelønnssatsene.

5 Oppsummering

Kort oppsummert kan man si at den innleide skal behandles på samme måte (verken bedre eller dårligere) som han/hun ville blitt ved ansettelse hos entreprenøren.

Som følge av de nye reglene må entreprenørene forbedre seg på å kunne gi nødvendige opplysninger til bemanningsbyrået slik at den innleide kan plasseres i riktig lønnsnivå. NESO vil sammen med vår samarbeidspartner Jobzone, og på basis av innhentet informasjon fra medlemmene, forsøke å etablere et system med en lønnsskala/ulike lønnsnivå, som kan være til hjelp ved innleie av arbeidskraft.

Videre må man huske på den årlige drøftingsplikten med tillitsvalgte, samt å gi informasjon også til innleide ved ledige stillinger.

Man må også være forberedt på innsynskrav fra tillitsvalgte.

Videre viser vi til at Arbeidsdepartement la forrige uke ut et notat med en gjennomgang av de nye reglene og en del presiseringer. Notat fra Arbeidsdepartementet kan dere lese her.

Vi viser også til huskeliste ved innleie av arbeidskraft som du kan lese her.

Dersom det er spørsmål til de nye reglene om innleie eller dere trenger bistand, ta kontakt med våre advokater:

Karina Krane - karina@neso.no, 907 32 620
Nils Ingulf Langlete - nils@neso.no, 941 50 614