Tiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronavirus

31.03.2020 09:34:24
Regjeringen har tidligere fremmet flere ulike forslag som skal minimere økonomiske tap for bedriftene.
 

Følgende tidligere forslag ble vedtatt av regjeringen fredag 27.mars:

 • Kortere arbeidsgiverperiode for sykepenger 
  Arbeidsgiver får refundert sykepenger fra fjerde dag for korona-relatert sykefravær.

 • Økt adgang til egenmelding 
  Arbeidstaker får rett til egenmelding i 16 dager selv om arbeidsgiver bare skal betale sykepenger for tre dager.

 • Sykepenger til selvstendig næringsdrivende  
  Også selvstendig næringsdrivende kan få sykepenger fra folketrygden fra og med fjerde dag for koronarelatert sykefravær. Sykefravær for de første 16 dagene kan bekreftes ved elektronisk melding til Arbeids- og velferdsetaten fra den selvstendig næringsdrivende.

 • Utsatt innbetalingsfrist for forskuddsskatt for upersonlige skattytere (selskap) 
  Forfallsfristen for andre termin for upersonlige skattytere (selskap mv.) er utsatt fra 15. april til 1. september 2020. Kraftforetak vil likevel ikke kunne utsette innbetaling av forskuddsskatt på alminnelig inntekt.

 • Lånegarantiordning for små og mellomstore bedrifter 
  Som tidligere varslet, jobbet regjeringen med en lånegarantiordning for små- og mellomstore bedrifter. Ved at staten garanterer for lån som bankene gir ut, kan bedriftene lettere få tilgang på penger og komme seg gjennom denne krisen. Ordningen er godkjent av EFTAs overvåkingsorgan, ESA. Bankene kan nå ta dette i bruk. Regjeringen jobber videre med en utvidelse av hvilke bedrifter som kan få lån under ordningen. En slik utvidelse vil fastsettes i forskrift, og må også godkjennes av ESA før den kan settes i verk. Regjeringen jobber for at dette skal kunne være på plass i løpet av neste uke.

 

Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven er sanksjonert
Endringene i skatteloven vedrørende fradrag i skatt for underskudd for inntektsåret 2020, betalingsutsettelse for formuesskatt og endring i skattebetalingsloven som gir fullmakt til avvikende forfallstidspunkt for innbetaling av skatt og merverdiavgift er sanksjonert.