Endringen medfører i praksis et forbud mot bruk av mineralolje til bruk for oppvarming av bygg under oppføring og rehabilitering. Det betyr at bruken av varmeaggregat som bruker mineralolje i form av avgiftsfri diesel (ofte kalt «kokoverk») fom årsskiftet ikke lengre er mulig. 

Finnes det ingen unntak? 

Forbudet gjelder det som tradisjonelt går inn under begrepet «byggvarme», og gjelder ikke bruk av mineralolje til andre formål (f.eks. fremdrift av anleggsmaskiner, teletining som skjer før bygget oppføres, belysning mv.). 

Diesel KAN også brukes dersom det oppstår alvorlige og uforutsette behov for skadeforebyggende tørking. Eller dersom øvrige oppvarmingskilder er avskåret fra bruk, men da kun til disse er operative igjen. 

Er det mulig å søke dispensasjon fra kommunen? 

Ja, kommunen kan i enkelttilfeller gjøre unntak fra forbudet dersom særlige grunner foreligger. Dette kan være at det foreligger utilsiktede konsekvenser, eller uforholdsmessige kostnader. Kommunen må søkes spesielt om dispensasjon, og behovet for dispensasjon må dokumenteres. 

Der elektriske løsninger er mest relevant kan kapasitetsproblemer i forsyningsnettet gjøre at det vil være unntak for forbudet i en bestemt tidsperiode. Nettselskapene skal i slike situasjoner melde dette til NVE som igjen vil informere de aktuelle kommunene dette gjelder. I praksis sier NVE at dette er en ordning som ikke brukes i dag, og som det heller ikke planlegges kommer til å få noe omfang fremover. 

Selv om det finnes muligheter for å søke dispensasjon fra forbudet, må dette gjøres med konkrete dokumenterte søknader i hvert enkelt tilfelle. Og noe som i praksis derfor kun vil være aktuelt i spesielle enkelttilfeller. Juridisk avdeling i NESO har laget en egen vurdering av mulighetene for dispensasjon som kan leses her. 

Hvilke alternativer finnes? 

I praksis finnes følgende alternativer til energibærere i dag: 

  • Fjernvarme     

  • Elektrisitet             

  • Bio  

  • Gass 

Det anbefales å være tidlig ute i prosjektet med en innledende dialog med byggherre om hvilke energibærere som er tilgjengelige og aktuelle. I områder der fjernvarme er tilgjengelig er dette et godt alternativ som kan brukes både i oppføringsfase og driftsfase. Utfordringen er at fjernvarme er lite utbygd, og at det ofte er lange fremføringsprosesser. 

Elektriske varmeaggregat finnes i en rekke størrelser og kapasiteter fra en stor rekke produsenter. Lokale begrensinger i forsyningsnettet kan skape problemer med å bruke rene elektriske løsninger, og tilgjengelig forsyningskapasitet bør sjekkes ut med lokalt kraftlag tidlig i planleggingsprosessen. 

Selv om det finnes et bredt spekter av elektrisk drevne løsninger, kan det være utfordrende å dekke behovet for byggvarme i større prosjekt. Behovet for elektrisk oppvarming bør tas med i prosjekteringen av den totale byggestrømsriggen på prosjektet. 

Hva kan NESO sine avtalepartnere levere? 

NESO har en rekke avtalepartnere som kan bistå med utstyr og kompetanse: 

  • Ahlsell har kompetanse og kan bistå med slik prosjektering av byggestrømsanlegg, og kan i tillegg levere et stort spekter av aktuelle produkter. 

  • Onninen er grossist med blant annet et stort spekter av lagerførte el-produkter 

  • Elektroskandia er el-grossist med et stort spekter av lagerførte el-produkter 

  • Heatwork innehar stor kompetanse på aktuelle løsninger, og gir rabatert tilgang til en rekke aktuelle produkter, som kan drives av alle aktuelle energibærere (gass, fjernvarme, elektrisitet, Bio). Alt tidligere levert utstyr fra etter 2012 kan i utgangspunktet kjøres uproblematisk på biodiesel. Enkle forbedringer er tilgjengelig og forlenger levetiden på enkeltdeler ved bruk av biodiesel. OBS! Heatwork opplever for tiden stor etterspørsel etter sine løsninger og opererer nå med en forventet leveringstid på en drøy måned. 

  • Cramo leier ut et bredt spekter av løsninger for byggvarme med ulike typer energibærere 

Informasjon om priser, produkter og kontaktpersoner på de aktuelle avtalepartnere finnes under innkjøpsavtaler på NESOs intranett

Hva med Biodiesel? 

Bruk av Biodiesel er en aktuell og lovlig løsning etter innføringen av forbudet. Det aller meste av eksisterende utstyr (som for eksempel Heatwork) kan benyttes med biodiesel med ingen eller små tilpasninger. Den moderne biodieselen (HVO100) som leveres i dag har egenskaper som tradisjonell diesel, og kan benyttes på samme område og under de samme forholdene som denne.  Det er likevel minst 2 klare ulemper med biodiesel; pris og tilgjengelighet.

Praktisk info: 

Pris: HVO 100 er betydelig dyrere enn ordinær diesel. Prisen regnes ut fra listepris, som finnes på nettsidene til Cirkel-K, fratrukket avtalt NESO-rabatt (pr nå 160 øre/l). I tillegg kommer et transporttillegg, som bestemmes av postnummer til leveringssted. Dette finnes pr nå ikke på annen måte enn ved direkte kontakt med Cirkel-K. 

Tilgjengelighet: HVO 100 lagerføres i dag i Trondheim og Harstad. I tillegg er anlegget i Alta klargjort for HVO 100. Når Alta blir tatt i bruk, samt andre aktuelle lagringssteder slik som Bodø, avhenger av etterspørsel. Fra disse anleggene forsynes alle steder i nord 

Mellomlagring: Det er mest økonomisk (pga transporttillegg) å kjøpe HVO 100 i større kvanta i stedet for å dele opp leveringene. Dette kan kreve takløsninger for mellomlagring. Cirkel-K kan videreformidle kontakt med leverandør av godkjente tankløsninger dimensjonert etter behov. 

Bestilling: Tankbilene som leverer ordinær diesel kan også levere HVO 100, og teoretisk er leveringstiden den samme som for øvrige dieselprodukter. Men det anbefales å ta kontakt i god tid for best mulig koordinering av bestilling. 

Informasjon om priser, produkter og kontaktpersoner  finnes under Cirkle-K under oversikt innkjøpsavtaler på NESOs intranett.