– Det siste året har jeg besøkt bedrifter over hele landet som leverer varer og tjenester til kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige innkjøpere. Hver gang får jeg høre at næringslivet ønsker seg strengere klima- og miljøkrav. Derfor vil regjeringen gjøre slike krav til en naturlig del av alle anskaffelser som gjennomføres, for eksempel ved å vekte miljøhensyn med minst 30 prosent og høyere der det er relevant. På denne måten kan det offentlige øke etterspørselen etter grønne varer og tjenester, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding. 

Regjerningen påpeker at offentlig sektor utgjør et stort og viktig marked for næringslivet, men at riksrevisjonens undersøkelser viser at det offentlige i alt for liten grad bruker innkjøpsmakten sin til å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger. 

– I fjor kjøpte det offentlige varer og tjenester for 650 milliarder kroner. Der det offentlige går foran, bidrar de både til å sette standarden og til å løfte fram nye og mer bærekraftige næringer. Andelen offentlige oppdragsgivere som har planlagt, eller planlegger, for en klima- og miljøvennlig anskaffelsespraksis, har økt de seinere åra. Men her er det fortsatt et stort potensial. Derfor er det viktig å stramme opp regelverket for offentlige anskaffelser, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide. 

Regjeringen foreslår tre alternative forslag til hvordan miljøbestemmelsen i regelverket for offentlige anskaffelser kan endres (alle høringsdokumentene kan leses her).  

Forslagene til nye miljøbestemmelser i regelverket for offentlige anskaffelser vil være på offentlig høring frem til 8. mars 2023. 

Etter at høringen er avsluttet vil departementet gjennomgå høringssvarene, før det tas endelig beslutning. Det er antatt at en forskriftsendring vil kunne tre i kraft i løpet av 2023. 

NESO kommer nærmere tilbake til hvordan våre medlemmer kan og bør forberede seg på kravene, slik at de vil kunne nå opp i anbudskonkurranser for offentlige byggherrer og evt. private byggherrer som stiller skjerpede miljøkrav.