Ved alvorlige pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen kan arbeidsgiver avskjedige en arbeidstaker med umiddelbar virkning, jfr. arbeidsmiljøloven §15-14. Det vil si at den ansatte må gå på dagen uten rett til å utføre arbeid og uten rett til lønn.

Avskjedigelse vil dermed kun være lovlig i grove tilfeller, eksempelvis straffbare forhold utført mot arbeidsgiver eller ovenfor andre arbeidstakere eller andre handlinger som er egnet til å forårsake vesentlig skade for arbeidsgiver.

For å lovlig kunne avskjedige en arbeidstaker er det krav til såkalt ‘kvalifisert sannsynlighetsovervekt’. Dette innebærer at det stilles strenge krav til å kunne dokumentere og bevise grunnlaget for avskjedigelsen. Det vil også kunne være av betydning at arbeidsgiver handler raskt etter at man har blitt oppmerksom på forholdet, og da særlig i forhold til om avskjedigelse anses nødvendig eller om man heller må gå veien om oppsigelse.

Selve avskjedigelsen må skje skriftlig og det tilsvarende strenge formkrav som for oppsigelse. Ettersom det er snakk om alvorlige pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, vil det nok imidlertid være mindre aktuelt å gi arbeidstaker advarsel eller gjennomføre drøftelsesmøte forut for at beslutning om avskjedigelse fattes.