Oppsigelse er et inngripende tiltak som gjør at arbeidsgiver må kunne vise til gode grunner for å gå til det skritt å avslutte arbeidsforholdet.

I alle oppsigelsesprosesser plikter arbeidstaker derfor å utrede om det først er noen mindre inngripende tiltak som kan benyttes, eksempelvis advarsel, omplassering, opplæring mv. Arbeidsgiver skal i henhold til arbeidsmiljølovens regler også så langt det er praktisk mulig drøfte forholdene med arbeidstaker og eventuelt tillitsvalgt før man går veien om oppsigelse.

For at en oppsigelse skal være gyldig, må arbeidsgiver ha en saklig grunn. Hva som anses som saklig må vurderes konkret, men ut fra rettspraksis står stillingsvernet i Norge generelt ganske sterkt. En oppsigelse kan være begrunnet både i virksomhetens forhold, forhold hos arbeidstaker eller en kombinasjon. Det gjelder særlige regler for oppsigelse i tilfeller hvor ansatte er syke, gravide eller i permisjon.

I tillegg til at oppsigelsen må være saklig, stilles det også strenge formalkrav til hvordan en oppsigelsesprosess må gjennomføres for å anses gyldig. Oppfyller ikke oppsigelsen saklighetskravet eller formkravene, kan konsekvensen være at den ansatte får stilling sin tilbake og/eller ha rett på erstatning.