Permittering betyr at ansatte blir fristilt fra arbeidsoppgavene sine. De har verken plikt eller rett til å jobbe under permitteringen. Du skal bare betale lønn i en kort periode.

Arbeidsforholdet mellom ansatte og bedriften består under permitteringen.

Dersom det er aktuelt med permittering, er det imidlertid viktig at man er klar over hvilke regler og prosedyrer man må og bør forholde seg til for å sikre at permitteringer blir riktig gjennomført.

For det første, må bedriften ha "saklig" grunn til å permittere. Eksempler kan være ordremangel, ulykke, råstoffmangel eller arbeidskonflikt. Forholdet må videre også være av forbigående karakter.

Det er viktig å dokumentere grunnlaget for og oppgi årsaken til permitteringen. I den grad arbeidsgiver ikke kan lastes eller påvirke permitteringen bør dette også fremgå av permitteringsvarslet, samt øvrig dokumentasjon (for eksempel protokoll).

PROSEDYRE

 

Konferanse med tillitsvalgte

De tillitsvalgte skal tas inn til pliktig samtale, som protokolleres, hvor de oppdateres på situasjonen. Det anbefales at man gjennomfører dette så tidlig som mulig, samt at man løpende underveis også er i kontakt/avholder møter med tillitsvalgte.

Hvis virksomheter har mer enn 50 ansatte skal behovet for å permittere også drøftes i AMU.

Utvelgelse

Utvelgelse må skje etter saklige utvelgelseskriterier, eksempelvis ansiennitet, kompetanse eller personlig egnethet. Hovedregelen er at ansiennitet, så dersom man velger på annet grunnlag bør sakligheten dokumenteres.

Permitteringsvarsel

Deretter skal den enkelte ha 14 dagers (med enkelte unntak) varsel før permittering. Dersom ti personer eller mer permitteres på en gang skal også NAV varsles samtidig.

I varselet skal forventet lengde på permitteringen oppgis. Det skal også være helt ubetinget. Dersom endringer foreligger som gjør at permittering ikke lenger er nødvendig, må varselet trekkes tilbake.

Varselet må fremsettes skriftlig, enten ved personlig overlevering eller evt. per e-post/post.

 

Dersom stans i arbeidet skyldes forhold som bedriften ikke kunne hindre (for eksempel ekstrem kulde, orkan), kan bedriften varsle arbeidstaker 2 dager før arbeidsstans, jf. hovedavtalen § 8-3 nr. 2.

 

Bedriften må kontakte NAV på forhånd, før utlevering av varsel, for å få avklart spørsmålet om mulig unntak fra arbeidsgiverperioden (dispensasjon). Forutsetningen er at arbeidsstansen er begrunnet med sikkerhetsmessige eller byggtekniske hensyn. Arbeidstilsynets uttalelse skal legges til grunn.


Lønn og dagpenger

Arbeidsgiver vil være ansvarlig for utbetaling av lønn for den såkalte «arbeidsgiverperioden» som nå er på 15 kalenderdager. Det vil si at antall dager med arbeidsgivers lønnsplikt under permittering vil være 15 arbeidsdager («arbeidsgiverperioden») + 14 dagers varsel.

Når arbeidsgiverperioden er over, går ansvaret over på folketrygden. Rett til dagpenger utløses først ved minst 50% arbeidstidsreduksjon. Se mer informasjon om rett til dagpenger på NAV sine hjemmesider.

Oppsigelse

Det kan bli aktuelt med oppsigelser underveis i permitteringen – enten ved at det blir klart at arbeidsbehovet er permanent redusert slik at arbeidsforholdet må avsluttes eller at arbeidstaker ønsker å si opp sin stilling.

Ved arbeidsgivers oppsigelse vil de ordinære oppsigelsesreglene gjelde. I tillegg vil arbeidstaker da har rett til å tre inn i arbeidet igjen og for å få utbetalt lønn i oppsigelsestiden.

Det kan også være verdt å merke seg at en arbeidstaker som permittert uten lønn, kan si opp sin stilling med en oppsigelsesfrist på 14 dager.